Regulamin Sklepu Internetowego SR24

  1. Informacje ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu SR24, zwanym dalej „Usługą SR24”, za pośrednictwem którego świadczone są usługi przez Mirosława Kryska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SUPORT MIROSŁAW KRYSKA ul. Trzebińska 40,32 – 500 Chrzanów, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6281007941, REGON: 276164176, dostępnego pod adresem http://sklep.sr.24.pl , zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony internetowej
    http:// sr24.pl/regulamin
   2. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać telefonicznie pod numerem: 32-411-56-12 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), którą należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   3. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:
    1. urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
    2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
   4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Definicje

   Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

   • Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Mirosława Kryska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SUPORT MIROSŁAW KRYSKA z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
   • Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
   • Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego do sklepu internetowego sklep.sr24.pl poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła, w wyniku której utworzone zostaje indywidualne Konto, do którego Klient uzyskuje dostęp. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu;
   • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Mirosława Kryska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SUPORT MIROSŁAW KRYSKA dostępny pod adresem http://sklep.sr24.pl;
   • Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Sprzedawca - Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUPORT MIROSŁAW KRYSKA ul. Trzebińska 40,32 – 500 Chrzanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6281007941, REGON: 276164176.
    1. Usługa SR24 – dostęp do systemu SR24, służącego do budowania, zarządzania i przechowywania list mailingowych oraz sporządzania i wysyłania wiadomości mailowych .
  3. Usługa SR24
   1. Dostęp do usługi SR24 oferowany jest w postaci pakietu abonamentu miesięcznego lub pakietu doładowań na określoną pulę wiadomości.
   2. Nie wykorzystane wiadomości z pakietu abonamentu miesięcznego określonego miesiąca nie przechodzą na kolejny miesiąc.
   3. Pakiet doładowań jest ważny przez 3 miesiące, a niewykorzystane wiadomości przechodzą na kolejny kolejny okres doładowania.

 

 1. Cena i przedmiot transakcji
  1. Przedmiotem transakcji jest usługa SR24 prezentowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej http://sklep.sr24.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami netto. Podane ceny usługi SR24 są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.
  2. Zestawienia i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi SR24, wprowadzania oraz wycofania pakietów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  4. Sprzedawca każdorazowo wystawia fakturę VAT na usługę SR24 zakupioną w Sklepie Internetowym oraz wysyła ją na adres mailowy wskazany przez Klienta.
  5. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania stałym Klientom specjalnych rabatów oraz ulg na dostępne w Sklepie Internetowym usługi SR24.
 2. Składanie i realizacja zamówienia
  1. Umieszczenie usług w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  2. Zamówienie następuje poprzez wybranie jednego z pakietów dostępnych pod adresem http://sklep.sr24.pl/ . Klient może dokonać zakupu bez dokonania rejestracji, jednakże zobowiązany jest wtedy do podania następujących danych nazwa firmy, nr NIP, adres siedziby oraz adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy.
  3. Dokonując zakupu Klient potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  4. Dokonania zakupu możliwe jest również po przejściu procesu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta. Przy rejestracji należy podać następujące dane: nazwa firmy, nr NIP, adres siedziby oraz adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy.
  5. Po dokonaniu rejestracji, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca ukończenie procesu rejestracji, nie wymaga ona potwierdzenia. Wiadomość zawiera dane logowania (adres mailowy i hasło ustanowione w toku rejestracji).
  6. Podczas rejestracji oraz zakupu należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.
  7. Dokonanie zakupu potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych na adres mailowy podany przez Klienta podczas zakupu. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie uważa się za dokonane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie mailowej.
  8. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.sr24.pl , można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  9. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od  następnego dnia roboczego.
  10. Realizacja zamówień dla Klientów z państw innych niż Polska może zostać poprzedzona odrębnymi ustaleniami ze Sprzedawcą.
  11. W przypadku wykorzystania całości pakietu, Klient ma możliwość dokupić pakiet doładowania na określoną pulę wiadomości lub zmienić pakiet abonamentu miesięcznego na wyższy.
 3. Sposoby realizacji płatności
  1. Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z wskazanych sposobów zapłaty: płatność przelewem internetowym lub płatność PayU.
  2. Wszelkie płatności dokonywane są przez Klientów z góry. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności.
  3. W przypadku problemów z płatnością należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Niedozwolone praktyki
  1. Klient nie może korzystać z usługi SR24 w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności prawem własności intelektualnej bądź prawami osób trzecich.
  2. Klient zobowiązuje się do powstrzymania od działań szkodliwych dla wizerunku, marki oraz reputacji Sprzedawcy.
 5. Procedury reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego
  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacyjnej usługi SR24
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   2. żądania osoby składającej reklamację;
   3. danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Za dzień złożenia reklamacji należy przyjąć dzień odbioru reklamacji przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Procedury reklamacyjne usługi SR24
  1. W przypadku gdy usługa SR24 ma wadę fizyczną lub prawną, podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 19 poz. 93)
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi usługę SR24 bez wad.
  3. Reklamację należy składać w formie pisemnej pod adres Suport Mirosław Kryska, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   2. żądania sposobu doprowadzenia usługi do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
   3. danych kontaktowych osoby składającej reklamację;
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Za dzień złożenia reklamacji należy przyjąć dzień odbioru reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Postanowienia dotyczące Klientów
  1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta – żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za usługę SR24 wobec Klienta zostaje wyłączona.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, za zwrotem opłaty uiszczonej z góry proporcjonalnie do liczby dni które pozostały w pakiecie.
  4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta , związanych z zakupem określonego pakietu wiadomości w usłudze SR24, i zablokować korzystanie z usługi SR24,w części lub całości lub odmówić świadczenia usług w przyszłości, z zastrzeżeniem pkt 11.6.
  5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje zablokowaniem Konta Klienta. W przypadku gdy opóźnienie we wpłacie przekroczy 30 dni licząc od wyznaczonego dnia terminu płatności, Sprzedawca zastrzega prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w konsekwencji czego Konto Klienta zostaje usunięte z systemu SR24 wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim danymi.
  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta –, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem   zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Konto w usłudze SR24
  1. Po dokonaniu płatności i przeprowadzeniu ustaleń z Klientem zostaje utworzone konto w usłudze SR24 wraz z wykupioną liczbą wiadomości do wysłania. Dostęp do konta możliwy jest wyłącznie poprzez indywidualny login i hasło nadane przez Biuro Obsługi Klienta i przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie loginu i hasła w tajemnicy oraz za wszelkie działania poczynione z przypisanego mu konta. Klient po otrzymaniu nadanego hasła może je zmienić.
  2. Klient uzyskuje dostęp do konta w usłudze SR24 do 3 dni roboczych. 3 dniowy termin będzie liczony od dnia otrzymania niezbędnych do uruchomienia konta informacji od klienta. Niezbędne dane to nazwa działającej domeny oraz zmiana jej delegacji na name serwery ns1.tld.pl i ns2.tld.pl. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu danych, czas realizacji może się wydłużyć lub konto może mieć ograniczoną funkcjonalność.
  3. Klient może w trakcie korzystania z usługi SR24 dokupić pakiet doładowania na określoną pulę wiadomości lub zmienić pakiet abonamentu miesięcznego na wyższy.
  4. W celu poprawnego korzystania z konta w usłudze SR24, Klient musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet włącznie z przeglądarką internetową, posiadające wtyczkę akceptującą technologię Flash, akceptujące pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz konto poczty mail, znajdujące się na serwerze Sprzedawcy.
  5. Jakość treści zawartych w wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem usługi SR24 może różnić się od treści źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze.
  6. Po udostępnieniu konta Klient:
   1. zobowiązuje się postępować zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności obowiązującymi podczas korzystania z usługi SR24, a także innymi dokumentami wydanymi przez Sprzedawcę;
   2. potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi;
   3. potwierdza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane konta w usłudze SR24 są zgodne z prawdą, oraz zobowiązuje się do aktualizowania tych danych w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia zmiany;
   4. zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących wysyłania wiadomości drogą elektroniczną, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 19 poz. 93), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204);
   5. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz informacji o utrudnieniach i przerwach technicznych w działaniu usługi SR24;
   6. wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych przez Sprzedawcę tytułem zakupu przez Klienta określonych pakietów wiadomości.
  7. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, a w szczególności informacje, dane, teksty, grafiki, linki do stron internetowych, pliki video oraz audio które przesyła za pomocą usługi SR24.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zachowania treści stanowiących wysyłane wiadomości, jeśli będzie to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji organów władz publicznej oraz sądów.
 9. Usunięcia konta w usłudze SR24
  1. Klient posiada możliwość usunięcia konta w każdym czasie. W celu jego usunięcia należy przesłać dyspozycję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Konto zostanie usunięte możliwie niezwłocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych. Z chwilą usunięcia konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
  2. W przypadku usunięcia konta przez Klienta nie przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów związanych z zakupem określonego pakietu wiadomości lub abonamentu w usłudze SR24.
 10. Modernizacje w usłudze SR24 oraz przerwy w korzystaniu z usługi
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzania aktualizacji, zmian i modernizacji usługi SR24 w każdym czasie i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających ponad 4 h, będą podejmowane wszelkie działania w celu poinformowania Klientów o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem.
  2. W przypadku, gdy przerwa w pracy usługi SR24 będzie wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i bez jego wiedzy, to nie będzie on zobowiązany do poinformowania o tym Klientów.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy
  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na usługę SR24.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w szczególności utratę danych Klientów wywołane:
   1. siłą wyższą;
   2. ingerencją osób trzecich, w tym osób posługujących się danymi logowania Konta Klienta;
   3. wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych serwisów niezależnych od Sprzedawcy;
   4. niewystarczającą przepustowością łącza Klienta;
   5. nieprzestrzeganiem przez Klienta Regulaminu;
   6. błędnymi lub nieprawidłowymi danymi Klienta, które zostały podane Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na serwerach Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wynikłą z jego zamierzonego i celowego działania zmierzającego do spowodowania szkody majątkowej Klienta.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta oraz dokonania rejestracji w celu złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.